Skip to main content
 • Polityka prywatności Banku

Polityka prywatności Banku Spółdzielczego w Staszowie

 

Informacje wstępne

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Staszowie. W związku z tym Bank przedstawia Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Staszowie z siedzibą w Staszowie, ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z Inspektorem ochrony danych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Staszowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania jako administratora danych

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane:

 • klientów lub pracowników/współpracowników,
 • beneficjentów rzeczywistych klientów oraz ich przedstawicieli,
 • osób trzecich (w tym aktualnego właściciela nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej, wypisie z rejestru gruntów, w umowie zakupu czy innych dokumentach budowlanych, stron umowy najmu, rzeczoznawcy) w związku z procesem wyceny nieruchomości,
 • kontrahentów Administratora lub ich pracowników/współpracowników,
 • własnych pracowników lub współpracowników.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem, tj. wszelkie czynności podjęte w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, ale również rozpatrywanie reklamacji, rozwiązanie umowy, archiwizacja dokumentów.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu klienta lub będących reprezentantem klienta będących osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku działań zmierzających do zawarcia umowy z wykorzystaniem wideo weryfikacji będą przetwarzane przez Bank również dane biometryczne dot. wizerunku na podstawie zgody potencjalnego klienta (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

Dane klientów będą przetwarzane przez czas określony w umowie, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach – dane klienta będą przetwarzane co do zasady przez okres 5 lat od zakończenia relacji biznesowych z klientem.

W zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem do czasu wycofania tej zgody.

W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz obrony przed roszczeniami prawnymi.

Bank może być również współadministratorem danych osobowych w związku z zawartymi umowami konsorcjum.

Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów, wynikających z: ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez Bank obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

Tytułem przykładu w związku z ustawą o rachunkowości dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy. W związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dane określone w art. 49 ww. ustawy przechowywane są przez Bank przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, jednakże maksymalnie przez lat 10 ponieważ Generalny Inspektor może zażądać przechowywania dokumentacji przez kolejnych 5 lat.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych, tj. nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 letni termin przedawnienia, licząc od dnia zakończenia umowy, w przypadku przedsiębiorców ten termin wynosi 3 lata.

Przetwarzanie danych beneficjentów rzeczywistych klientów w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane będą przetwarzane co do zasady przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.

Przetwarzanie danych poręczycieli klientów w celach związanych z umową poręczenia.

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy w przypadku gdy poręczenia udziela osoba fizyczna, a w przypadku gdy poręczenia udziela osoba prawna dane osób reprezentujących poręczyciela będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane poręczyciela przetwarzane są przez okres istnienia wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem, w tym wekslowym tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia (np. rozwiązania umowy i jej całkowitego rozliczenia) albo do czasu przedawnienia roszczeń (jeżeli zadłużenie z umowy nie zostało spłacone).

Przetwarzanie danych osób trzecich (w tym aktualnego właściciela nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej, wypisie z rejestru gruntów, w umowie zakupu czy innych dokumentach budowlanych) w związku z procesem wycen nieruchomości.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osób trzecich będą przetwarzane przez okres przetwarzania danych klienta lub potencjalnego klienta w związku z procesem wyceny nieruchomości na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy kredytowej.

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentami Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta będącego osobą prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.

Prowadzenie działań marketingowych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosowej.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie zgód na kanałach komunikacji.

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chce pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w Centrali Banku oraz w Oddziałach

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia.

Dane będą przetwarzane do 3 miesięcy od dnia zarejestrowania obrazu. W przypadku gdy nagranie będzie stanowiło dowód w postepowaniu, dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia się postepowania.

Przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych, w tym Facebook oraz prowadzenie komunikacji z użytkownikami portali przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez portale społecznościowe.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu określonych w regulaminach portali społecznościowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku przechowywane są przez 10 lat.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1997 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złożył raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy, a następnie w celach obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych oraz w celach podatkowych.

Prowadzenie rekrutacji

W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacji przez okres dwóch lat.

Prowadzenie komunikacji

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest prowadzenie komunikacji.

Dane będą przetwarzane przez okres związany z celem prowadzonej korespondencji lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. W przypadkach wynikających z przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe.

Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą (np. dane podane podczas zawierania umowy), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być m. in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych lub pozyskuje w tym celu zgodę.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Związek Banków Polskich.,
 3. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 5. Urząd Skarbowy,
 6. Komisja Nadzoru Finansowego,
 7. Biura Informacji Gospodarczej,
 8. spółki Grupy BPS,
 9. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 10. policja lub prokuratura,
 11. Izby rozliczeniowe, inne podmioty prowadzące rozliczenia np. KIR, Swift,
 12. Organizacje kartowe, np. VISA, MasterCard – w przypadku gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci wiążących reguł korporacyjnych,
 13. Podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 14. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może zostać wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane przez Bank na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Polityka Plików Cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas gdy odwiedzasz strony www w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.bsstaszow.pl .

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Wykorzystywane są również w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików cookies używa Bank

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Znajdziesz nas też tutaj