Skip to main content
 • Historia banku
 • Historia Banku

  Staszowski Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków woj. świętokrzyskiego. Już w 1898 r. aptekarz Bolesław Krauze, Franciszek Mazur, sędzia Władysław Malewski, Leon Dukalski, Stanisław Gawroński, Zdzisław Dębicki zorganizowali w mieście Staszowie - Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe, które na podstawie dokumentu źródłowego - Książki Obrachunkowej członka Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego pani Tekli Raj, zatwierdzone zostało przez Ministra Finansów 25.07.1899 r. Jest to data, którą przyjęto za rok powstania Banku.

  Okres I wojny światowej można przypuszczać przerwał lub ograniczył działalność Towarzystwa, gdyż w ocalałych dokumentach brak jest wzmianki o tym okresie. Uratowane po I wojnie dokumenty bankowe podają za datę wznowienia działalności przez Towarzystwo rok 1921 tj. w rok po uchwaleniu przez sejm RP w 1920 r. ustawy o spółdzielniach. W odpisie z Rejestru Spółdzielni poświadczonym przez Sąd Okręgowy w Radomiu wynika, że Spółdzielnia została zarejestrowana w dniu 6 czerwca 1921 r. pod nr 2 po Banku w Klimontowie. Zmieniono wówczas nazwę na "Bank Ludowy" Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną z siedzibą w Staszowie w woj. kieleckim. W tym okresie buchalterem Banku zostaje Aleksander Smoleński, a funkcję prezesa pełni Stanisław Mazur.


  W sierpniu 1944 r. Bank uległ zniszczeniu. Fakt ten został odnotowany w pierwszym po wojnie protokole Walnego Zgromadzenia Członków Banku Ludowego z dnia 17 listopada 1946 r. W 1950 r. w wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 r. nastąpiło przekształcenie Banku Ludowego Spółdzielczego i Kasy Stefczyka w Bogorii w jeden wspólny podmiot - Gminną Kasę Spółdzielczą w Staszowie. Jest to jeden ze smutniejszych okresów w historii spółdzielczości bankowej, gdyż GKS pozbawione zostały prowadzenia we własnym imieniu działalności oszczędnościowej, a czyniły to na rzecz PKO.

  Następne lata to okres zmian w spółdzielczości bankowej, w którym to działalność naszego Banku rozkwita. W dniu 5 grudnia 1965 r. BS obchodzi uroczystość - oddanie nowego budynku Banku do użytku. Na gruzach dawnego budynku Banku Ludowego zniszczonego w czasie działań wojennych postawiono za własne wypracowane "złotówki" dzięki staraniom długoletniego i zasłużonego kierownika Banku Henryka Składa, nowy ładny budynek.

  Bank w wyniku zmian administracyjnych przyłącza BS Koniemłoty, powiększając w ten sposób zasięg swej działalności. W tym okresie dynamicznie rozwija się działalność Banku. Pomyślna realizacja tych zadań jest wynikiem społecznego zaangażowania się członków organów samorządowych z jej przewodniczącym Tadeuszem Mordasem na czele, a także solidnej pracy całego 46-cio osobowego zespołu pracowniczego kierowanego przez zasłużonego działacza wspierającego ruch spółdzielczy - Prezesa Zarządu Banku mgr inż. Mieczysława Wyrzykowskiego.


  Rok 1989 to nie tylko zapoczątkowany okres zasadniczych reform systemu politycznego, społecznego, gospodarczego, ale także jubileusz 90-lecia istnienia Banku Spółdzielczego. Na tą okoliczność zorganizowano uroczystość połączoną z wręczeniem sztandaru dla Banku, ufundowanego przez członków Banku.

  W okresie transformacji spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej tj. od 1990r. występują w spółdzielczości ważne zmiany strukturalne. Bank Gospodarki Żywnościowej traci funkcje centralnego związku spółdzielczego. Bank Spółdzielczy w Staszowie wierny zasadom spółdzielczym przetrwał ten okres na zasadzie partnerskiej współpracy z BGŻ. Lata 2000-2005 to okres znaczących zmian w działalności Banku. Terytorialny zakres działania Banku zostaje poszerzony. Swym zasięgiem obejmuje prawie cały powiat staszowski i opatowski. Dnia 3 października 2000r Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podejmuje Uchwały o połączeniu się tj. BS Staszów i BS Iwaniska. Powiększają się rozmiary działalności Banku i składu Rady Nadzorczej przez Jerzego Pietrzyka, Janusza Stasicę, Tadeusza Stachurskiego. Dla usprawnienia obsługi i wygody klientów Zarząd Banku uruchamia nowe placówki w Bogorii i 6 w Staszowie. Godziny urzędowania Banku dostosowano do potrzeb klientów. Centrala Banku w Staszowie pracuje na 2 zmiany. Do dyspozycji klientów oddano 6 stanowisk kas. BS zatrudnia 60 osób. Wysoki stopień informatyzacji staszowskiego Banku i jego placówek umożliwia skrócenie czasu rozliczeń, usprawnia obsługę klientów oraz pozwala konkurować z innymi bankami funkcjonującymi na terenie powiatu staszowskiego.

  Znajdziesz nas też tutaj