Skip to main content
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Staszowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.

  Wysokość gwarancji

  Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Staszowie.

  Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

  W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

  Kto jest objęty ochroną?

  Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych,
  • i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Kto nie jest objęty ochroną?

  Nie podlegają ochronie depozyty:

  1. Skarbu Państwa,
  2. Narodowego Banku Polskiego,
  3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
  4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
  5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  6. Instytucji finansowych,
  7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
  8. Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
  9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  12. Jednostek samorządu terytorialnego,
  13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

  Które środki są objęte ochroną?

  Ochronie podlegają:

  • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
  • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
  • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

  Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

  • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
  • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
  • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

  Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
  • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
  • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

  Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Staszowie

  Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Staszowie, zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zamieszczone są w sekcji Raporty roczne.

  Znajdziesz nas też tutaj