Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lipca 2020 13:41

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 31.07.2020 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad
 5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2019 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 11. Przedstawienie wyciągu z protokołu lustracyjnego wraz z realizacją zaleceń
 12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e)    określenia górnej granicy zobowiązań

f)      podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

 1. Uchwalenie kierunków działania Banku
 2. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
 3. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
 5. Przyjęcie zmian w Statucie Banku[1]
 6. Wolne wnioski
 7. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 8. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
 9. Zamknięcie obrad.

 


[1] Uchwała będzie przedmiotem posiedzenia Zebrania Przedstawicieli w przypadku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaproponowaną zmianę


 

Kartosfera Grupa BPS