Skip to main content
  • Awizowanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych

Awizowanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych

Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Staszowie obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej, tj.:

I. Wypłaty gotówkowe w kasach Banku:

  1. Wypłaty kwot do 100.000,00 PLN i do 1.000,00 EUR/USD nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia (awizowania).
  2. Wypłaty kwoty powyżej 100.000,00 PLN oraz 1.000,00 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia.
  3. Terminy zgłaszania wypłat gotówkowych w zależności od waluty przedstawiają się następująco:
  • PLN – do godziny  1100 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty,
  • EUR/USD – do godziny  900 na trzy dni robocze przed terminem wypłaty.

II. Wskazane powyżej limity dotyczą sumy wypłat gotówkowych w danej walucie z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy.

III. Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem w dniu po godz. 14-tej.

IV. Bank może odmówić realizacji nieawizowanych wypłat gotówkowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.

V. W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Staszowie właściwą dla obciążanego rachunku.

Znajdziesz nas też tutaj