Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 18.06.2021 r. na godz. 10.00 w Staszowie w Restauracji Perła przy ulicy 11 Listopada 202 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad
 5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 31.07.2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
 11. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych wraz z ich realizacją.
 12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2020 rok
 13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  b)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
  c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu
  e)    określenia górnej granicy zobowiązań
  f)      podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
 14. Uchwalenie kierunków działania Banku
 15. Przyjęcie zmian w Statucie Banku
 16. Wolne wnioski
 17. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 18. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
 19. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

Kartosfera Grupa BPS