Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– Osiedle Wschód

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 4A
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa 

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 23.11.2018 r. na godz. 9.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 9.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2018 r.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki - Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.,

b) wyrażenia zgody na wystąpienie z podmiotu gospodarczego - CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

9. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

11. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU


 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 r. placówki Banku będą nieczynne. Jednocześnie wszystkie operacje dokonywane w bankowości internetowej oraz mobilnej będą realizowane jak w każdym dniu roboczym.

 


 

 

Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje, że z dniem 5.11.2018r. ulegają zmianie godziny pracy placówek w Bogorii, Iwaniskach i Rytwianach.

 

 

Poniedziałek

730 - 1500

Wtorek

900 - 1630

Środa

900 - 1630

Czwartek

900 - 1630

Piątek

730 - 1500

Sobota

Nieczynne


 

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie działając w oparciu o § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w I i II terminie według poniższego harmonogramu: (harmonogram do pobrania TUTAJ)


Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku.

5. Dyskusja, sprawy rożne, wnioski.

6. Zamknięcie Zebrania.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 17.01.2011 r., udostępniony dla członków Banku do zapoznania przed otwarciem Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zebranie zwołane w II terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.

 

 


 

 
Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych

 

 

Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych

Rachunek bankowy dla komitetów wyborczych
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. wyborami samorządowymi, Bank Spółdzielczy w Staszowie przygotował ofertę prowadzenia rachunku bankowego dla komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji. Do posiadania rachunku bankowego oraz dokonywania rozliczeń finansowych kampanii wyborczej za jego wyłącznym pośrednictwem, każdy z komitetów jest obowiązany przepisami ustawy – Kodeks wyborczy. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie postanowienia właściwego komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Podstawą otwarcia rachunku bankowego w zależności od rodzaju komitetu jest:
1.    dla Komitetu wyborczego wyborców:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zawierające następujące informacje:
-    nazwę oraz adres siedziby komitetu wyborczego,
-    imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
-    imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego,
b)    postanowienie o przyjęciu zawiadomienia przez komisarza wyborczego lub Państwową Komisję Wyborczą,
c)    REGON,
d)    NIP.
2.    dla Komitetu wyborczego partii politycznej:
a)    zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego uprawnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowe

 


 

Więcej…
 
Informacja

Informacja dla członków Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Staszowie informuje członków, że:

Uchwałą Nr 10 Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r., w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2016 r., postawiona została do dyspozycji członków
dywidenda w formie oprocentowania 11,40% w stosunku rocznym.

Uchwałą Nr 10 Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2018 r., w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2017 r., postawiona została do dyspozycji członków
dywidenda w formie oprocentowania 13,00% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym należną dywidendę członkowie mogą podejmować
w placówkach według miejsca posiadania udziałów tj. z:
terenu Staszowa w Staszowie,
Oddziału Iwaniska w Iwaniskach,
Oddziału Rytwiany w Rytwianach
Oddziału Bogoria w Bogorii.
Nadmienia się, że „roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce
bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat” (§ 18 Statutu).

Zarząd BS

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 26

Kartosfera Grupa BPS