• Aktualności
 • ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

08-06-2022

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 23.06.2022 r. na godz. 10.00 w Staszowie w Restauracji Perła przy ulicy 11 Listopada 202 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania 
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad
 5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.06.2021 r.
 9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 13. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 14. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
 15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 16. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 17. określenia górnej granicy zobowiązań
 18. podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok
 19. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości zdokonanej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w tym zbadanej niezależności kandydatów na członków pełniących funkcje członków w Komitecie Audytu
 20. Wybór członków do Rady Nadzorczej
 21. Uchwalenie kierunków działania Banku 
 22. Uchwalenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
 23. Przyjęcie Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczy w Staszowie
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
 25. Wolne wnioski
 26. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 27. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
 28. Zamknięcie obrad.

                                                                                  ZARZĄD BANKU

Znajdziesz nas też tutaj