Ustawowe wakacje kredytowe

29-07-2022

Uprzejmie informujemy, że można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego/mieszkaniowego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Spłatę kredytu możesz zawiesić maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022r., i po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023r.

Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w Umowie o kredyt upływa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku przez Bank, i dotyczy rat kredytów których termin płatności nie upłynął.

Okres kredytowania i daty umowne przedłużamy  o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga aneksu do Umowy o kredyt oraz dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie naliczamy żadnych odsetek i nie pobieramy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie zawieszenia spłaty Kredytu realizowane są dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

-  system bankowości elektronicznej;

- dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym poprzez ePUAP;

- w Placówkach Banku;

- drogą pocztową na adres Banku.

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Wniosek o wakacje kredytowe:

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku złożonego poza placówką Banku

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza Placówką Banku (korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system bankowości elektronicznej), ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Wniosku.

 

Znajdziesz nas też tutaj