Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu
Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie
Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 29.06.2018 r. na godz. 10.00 w Staszowie
w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30),
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości

8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2017 r.

9. Zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej

10. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.

b) z realizacji zaleceń z protokołu lustracyjnego.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny
odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny
kolegialnej Rady Nadzorczej za 2017 rok

13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenie górnej granicy zobowiązań

f) pokrycia straty z lat ubiegłych w związku ze zmianą
Ustawy o rachunkowości

g) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

14. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji do spraw ocen odpowiedniości z:

a) dokonanej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

b) zbadanej niezależności kandydatów na członków pełniących funkcje
członków w Komitecie Audytu.

15. Wybór członków do Rady Nadzorczej

16. Uchwalenie kierunków działania Banku

17. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu

18. Wolne wnioski

19. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

20. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

21. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BANKU