Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Zebranie przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 30.06.2016 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski” przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania 
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Przyjęcie Regulaminu obrad
5.    Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6.    Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7.    Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.04.2015 r.
8.    Uchwalenie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Staszowie – podjęcie uchwały
9.    Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
10.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2015 r.
11.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. oraz informacji z dokonanych ocen w zakresie:
a)    odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej członków zarządu,
b)    przestrzegania zasad Polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
c)    przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
12.    Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały
13.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
b)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego
d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu
e)    określenie górnej granicy zobowiązań
f)    podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok
g)    likwidacji fundusz ogólnego ryzyka
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa w systemie ochrony instytucjonalnej albo w zrzeszeniu zintegrowanym – podjęcie uchwały
15.    Uchwalenie kierunków działania Banku – podjęcie uchwały
16.    Wolne wnioski
17.    Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
18.    Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
19.    Zamknięcie obrad.


ZARZĄD BANKU