Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00, w soboty od godziny 7.30 do 14.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZP

Zarząd Banku na podstawie wniosku 14 Przedstawicieli zmienia porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołanego na dzień 29.04.2015 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „Pałac Łazienkowski” przy ulicy Łazienkowskiej (II termin 10.30).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Regulaminu obrad

5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej

7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.06.2014 r.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2014 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) określenie górnej granicy zobowiązań

11. Podział nadwyżki bilansowej – podjęcie uchwały

12. Uchwalenie kierunków działania Banku – podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 02/10 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Jurkowicach – podjęcie uchwały

14. Przyjęcie zmian w Statucie Banku

a) zgodnie z projektem Zarządu – podjęcie uchwały

b) zgodnie z wnioskiem Przedstawicieli – podjęcie uchwały

15. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – podjęcie uchwały

16. Ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały

17. Wolne wnioski

18. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

19. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej

20. Zamknięcie obrad.


ZARZĄD BANKU

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI- PRZED ZMIANAMI PORZĄDKU OBRAD