Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Staszowie informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:
•    numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
•    pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
•    pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
•    pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:
•    opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
•    odrzucenie przelewu
•    wstrzymanie przelewu.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
•    danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
•    danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.
Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).
Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.
Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


KOMUNIKAT
dotyczy awizowania wypłat gotówkowych
z rachunków bankowych


Informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Staszowie obowiązują następujące zasady dotyczące obsługi gotówkowej, tj.:
I. Wypłaty gotówkowe w kasach Banku:
1.    Wypłaty kwot do 200.000,00 PLN i do 1.000,00 EUR/USD nie podlegają obowiązkowi wcześniejszego zgłoszenia (awizowania).
2.    Wypłaty kwoty powyżej 200.000,01 PLN oraz 1.000,00 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia.
3.    Terminy zgłaszania wypłat gotówkowych w zależności od waluty przedstawiają się następująco:
•    PLN - do godziny  1100 w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty,
•    EUR/USD  - do godziny  900 na dwa dni robocze przed terminem wypłaty.
II. Wskazane powyżej limity dotyczą sumy wypłat gotówkowych w danej walucie z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank.
III. Realizacja wypłaty gotówkowej, która wymagała awizowania następuje w uzgodnionym z Klientem w dniu po godz. 14-tej.
IV. Bank może odmówić realizacji nieawizowanych wypłat gotówkowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówkowej z powodu braku wcześniejszego jej awizowania.
V. W przypadku nie podjęcia środków z tytułu uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówkowej, Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Staszowie właściwą dla obciążanego rachunku.

 


 

Zestawienie kwot wynikających z art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2
ustawy „Prawo bankowe” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 


 

KURS WALUT