Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 18.00                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA SKARG I REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STASZOWIE

1.Klient Banku Spółdzielczego w Staszowie będący konsumentem, ma prawo złożyć skargę lub reklamację odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących świadczonych przez Bank usług lub dotyczącą działalności Banku.
2.Bank Spółdzielczy w Staszowie przyjmuje od Klientów skargi i reklamacje w następujący sposób:
a)osobiście w każdy dzień roboczy w godzinach pracy jednostki organizacyjnej tj. Centrali, Oddziału, Filii,
b)faksem,
c)e-mailem,
d)za pośrednictwem poczty, posłańca.
3.Dopuszcza się możliwość złożenia skarg lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba, że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne, wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej.
4.Klienci składają skargi lub reklamacje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, dotyczących usług świadczonych przez Bank lub dotyczących działalności Banku, w celu umożliwienia rzetelnego ich rozpatrzenia.
5.Klient zobowiązany jest złożyć skargę lub reklamację w sposób umożliwiający Bankowi rozpoznanie sprawy w terminie, tzn. podając istotne dla rozpatrzenia sprawy informacje, swoje dane adresowe oraz datę.
6.Odpowiedź na skargę lub reklamację Klienta ma charakter pisemny, chyba, że uzgodniono z Klientem inną formę udzielenia odpowiedzi.
7.Odpowiedzi, o której mowa w ust. 6 Bank udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi lub reklamacji
8.W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust.7, Bank:
wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
9.W przypadku nie uwzględnienia roszczeń Klienta przez Zarząd Banku, istnieje możliwość:
polubownego rozstrzygnięcia skargi lub reklamacji z Zarządem Banku,
pisemnego odwołania się od stanowiska Zarządu do Rady Nadzorczej Banku,
skorzystania z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumenta, instytucji mediacji lub sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,
wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
10.Bank Spółdzielczy w Staszowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.